شرح وظایف


شرح وظایف 

- جمع آوري و تهيه اطلاعات دقيق از وضعيت دانشجویان، امکانات و تجهيزات و ارائه پيشنهادات جهت رفع کمبودها و مشکلات موجود

- نظارت بر تنظيم برنامه کاري کارکنان درشيفت­هاي مختلف در خوابگاه

- تشکيل جلسات ماهيانه با پرسنل خوابگاه ها به منظور شناسايي و رفع مشکلات احتمالي

- بررسي نيازها و پاسخگويي به دانشجويان درخصوص مسائل و مشکلات خوابگاه­ها

- پاسخ به نامه ها و مکاتبات اداري درون و برون سازماني

- نظارت بر نحوه ثبت نام و پذيرش و تسويه حساب تعداد

- نظارت بر تحويل و شارژ سیلندر های گاز مصرفی

- نظارت بر برگزاري انتخابات شوراي رفاهی خوابگاه و تعيين شرح وظايف و اهداف برنامه ها

- تهيه فرم­هاي مربوط به امورات خاص در خوابگاه ها جهت نظارت هر چه بيشتر بر عملكرد خوابگاه ها

- نظارت بر كار مسئولين خوابگاه ها در حيطه شرح وظايف محوله