اخبار > ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎﻥ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎﯼ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﯽ ﺳﻼ ﻣــﺖ ﭼﺎﺑﻬــﺎﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 95-96
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎﻥ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎﻥ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎﯼ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﯽ ﺳﻼ ﻣــﺖ ﭼﺎﺑﻬــﺎﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 95-96

ﺯﻣﺎﻥ، ﻣﮑﺎﻥ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺍﺯ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎﻥ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎﯼ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﯽ ﺳﻼ ﻣــﺖ ﭼﺎﺑﻬــﺎﺭ  ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 95-96

ﺿﻤﻦ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻭ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺸﻤﻨﺪ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺫﯾﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿ :

ﻣﺪﺍﺭﮎ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﮑﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﯾﻞ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ :

ﺍﻟﻒ : ﻣﺪﺍﺭﮎ

- ﺍﺭﺍﺋﻪ 6 ﻗﻄﻌﻪ ﻋﮑﺲ ‏(ﺗﺒﺼﺮﻩ : ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻗﺎﯾﺎﻥ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﻭﻇﯿﻔﻪ 12 ﻗﻄﻌﻪ)

- ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﺻﻞ ﻭ ﯾﮏ ﺳﺮﯼ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻠﯿﻪ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ

- ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﺻﻞ ﻭ ﯾﮏ ﺳﺮﯼ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺎﺭﺕ ﻣﻠﯽ ‏( ﭘﺸﺖ ﻭ ﺭﻭ‏)

- ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﺻﻞ ﻭ ﯾﮏ ﺳﺮﯼ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺩﯾﭙﻠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﺪﯾﺪ

- ﮔﻮﺍﻫﯽ ﺭﯾﺰﻧﻤﺮﺍﺕ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻭ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺁﻥ ﯾﮏ ﺳﺮﯼ

- ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﺻﻞ ﻭ ﯾﮏ ﺳﺮﯼ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺩﻭﺭﻩ ﭘﯿﺶ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺍﺧﺬ ﺷﺪﻩ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎﺭﯾﺦ 31/06/95

- ﮔﻮﺍﻫﯽ ﺭﯾﺰ ﻧﻤﺮﺍﺕ ﺩﻭﺭﻩ ﭘﯿﺶ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻭ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺁﻥ ﯾﮏ ﺳﺮﯼ

- ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﻮﺍﻫﯽ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺧﺪﻣﺖ ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺖ ﻭ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻣﺪﺭﮐﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﻭﻇﯿﻔﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﮏ ﺳﺮﯼ

- ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮﺍﻥ ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﭘﯿﺶ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻗﺒﺾ

ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎﻥ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﺟﻐﺮﺍﻓﯿﺎﯼ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺧﺬ ﺗﻌﻬﺪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .

ب: ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﮑﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎﻥ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﭼﺎﺑﻬﺎﺭ :

ﺯﻣﺎﻥ : 13/11/95 ﻟﻐﺎﯾﺖ 14/11/95

ﻣﮑﺎﻥ : ﭼﺎﺑﻬﺎﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﯿﻨﯽ -ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﭼﺎﺑﻬﺎﺭ

ﺷﻤﺎﺭﻩ  ﺗﻤﺎﺱ :35323088-054

 


1395/11/11 ١٠:٥٥ News, Events, Slider ١٤٥٢١

نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 


هفته ی ملی سلامت مردان ایرانی
اضطراب و روشهای کاهش آن
تغییر عادات منفی صحبت کردن به عادات مثبت
روش صحیح مطالعه
هفته ملی مبارزه با سرطان
انجام معاینات پزشکی دانشجویان جدید الورود مجت
ثبت نام از ورودیهای جدید مجتمع آموزش عالی سلا
آغاز سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب با شکوه
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎﻥ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﻣ
زمان اعلام اسامـي‌ پذيرفته‌‌شدگان‌ نهايي رشته
بازگشت همه به سوی اوست.
برگزاری مراسم روز دانشجو در مجتمع آموزش عالی
پیام تبریک معاون آموزش دانشگاه به مناسبت روز
قابل توجه کلیه پذیرفته شدگان مرحله اول رشته ت
بازاچه خیریه غذاهای بومی محلی در مجتمع اموزش
گزارش تصویری از روند مصاحبه دانشجویان جدیدالو
اولین دوره از انتخابات شورای صنفی دانشجویان د
مراسم تودیع و معارفه معاونین محترم آموزشی مجت
مدارک، مکان و زمان ثبت نام مرحله اول از قبول
تبریک به پذیرفته شدگان مرحله اول در مجتمع امو