اعضاء هیئت علمی

دندانپزشکی اجتماعی و سلامت دهان

پست الکترونیکی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی

bozorgmehr.e@gmail.com

Ph.D  دندانپزشکی اجتماعی و سلامت دهان

دکتر الهام بزرگمهر

دندانپزشک

دکتر شمس الدین ریگی

zmirshekar@mihanmail.ir

دندانپزشک

دکتر زهرا میرشکار

nadermir@yahoo.com

دندانپزشک

دکتر نادر میری

dahmardeh.azam@yahoo.com

دندانپزشک

دکتر اعظم دهمرده

دندانپزشک

دکتر فیروزه رفیقدوست


محتوای مرتبط