شرح وظایف

 وظايف حرفه اي دانش آموختگان در نظام سلامت(task analysis):

الف: نقش عملياتي خدماتي

1.                  ارزيابي اوليه سريع و دقيق بيمار

2.                  ارائه كمك هاي اوليه به بيماران و مصدومان بدحال

3.                  برقرار ساختن ارتباط با مراكز اصلي اورژانس و پزشك مشاور

4.                  ارائه گزارش پزشكي مناسب و مفيد به پزشك مشاور يا مركز پيام و كسب تكليف

5.                  بكارگيري صحيح تجهيزات موجود در آمبولانس به منظور پايش، جابه جايي، انتقال و تثبيت وضعيت بيمار

6.                  انجام اقدامات پايه نظير گرفتن مسير وريدي مناسب به تعداد كافي، تجويز اكسيژن، بازنگه داشتن راه هوايي، انجام پايش قلبي و تفسير نوارهاي قلبي و ريوي، انجام احياي قلبي و ريوي پايه و پيشرفته در موارد است قلبي- تنفسي (در نوزادان، كودكان و بزرگسالان)، تجويز مايعات در موارد نياز

7.                  تجويز صحيح داروهاي موجود در آمبولانس طبق دستور پزشك، انجام اينتوباسيون و ساير روضش هاي حفظ راه هوايي و بازنگه داشتن آن، انجام اقدامات پيشرفته حفظ حيات با كسب مجوز از پزشك مسئول يا بر اساس پروتكل هاي ابلاغي و نيز دادن شوك الكتريكي قلبي جهت احياي بيمار طبق دستورالعمل هاي درماني و انجام توراكو سنتز در موارد نياز

8.                  رانندگي وسيله نقليه جهت رسيدن به محل مأموريت و حمل بيمار به مراكز درماني در اسرع وقت

9.                  رعايت اخلاق حرفه اي و اطمينان بخشي به بيمار و همراهان

10.              ارائه خدمات درماني پيش بيمارستاني درMobile ICU

11.              آشنايي و انجام امور مربوط به ارتباطات،EOC, Dispatch(مركز هدايت بحران)

ب: نقش مشاوره اي ارتباطي:

. كمك و ارائه مشاوره در تصميم گيري هاي بهداشتي و درماني مرتبط با بلايا و فوريت ها

ج: نقش پژوهشي:

1.                  كمك در طرحي و اجراي پژوهش هاي مورد نياز در حيطه پيش بيمارستاني و انتشار پژوهش هاي كاربردي در زمينه هاي نامبرده

2.                  انجام امور پژوهشي محوله


محتوای مرتبط