شرح وظایف


وظايف:

1- نقش آموزشي:

وظايف آموزشي دانش آموختگان اين رشته در اين نقش عبارتند از:

- آموزش به كليه افراد تحت پوشش مراكز محل خدمت دانش آموخته (كمك در آموزش بهداشت به كاردان­ها و بهورزان مامور خدمت در مراكز مورد نظر).

- آموزش به مادران در دوران بارداري، شيردهي، يائسگي.

- آموزش و مشاوره پيش از ازدواج به افراد تحت پوشش

2- نقش پژوهشي:

- كمك به پژوهش­هاي كاربردي(HSR) در عرصه‌هاي بهداشتي كشور

- آموزش پرسشگران طرح­هاي پژوهشي

- ارائه طرح­هاي پژوهشي در زمينه پژوهش­هاي كاربردي

- كمك در مصاحبه‌هاي پژوهشي و گردآوري داده‌هاي مورد نياز و تجزيه و تحليل نتايج

3- نقش مراقبتي:

- مراقبت قبل و بعد از زايمان مادران

- مراقبت كودكان در دوران نوزادي، شيرخواري و قبل از مدرسه

- پايش سلامت كودكان مدرسه‌اي برحسب لزوم

- كمك و نظارت در اجراي برنامهEPI, CDD, ARI, MANA

4- نقش اجرائي:

- شركت در برنامه‌هاي بهداشت مدارس

- ارائه خدمات تنظيم خانواده به افراد تحت پوشش

- نظارت بر چگونگي تشكيل و تكميل پرونده براي خانوارهاي تحت پوشش

- نظارت بر اجراي ارجاع موارد

- كمك به انجام ساير واحدهاي مراكز بهداشتي - درماني در موارد ضروري

- بررسي و نظارت بر نيازهاي تداركاتي مراكز ارائه خدمات

استراتژي‌هاي آموزشي:

- بهره گيري از استراتژي هاي آموزش تلفيقي (استفاده از استراتژي استاد محوري يا شاگرد محوري برحسب نياز).

- بهره گيري از عرصه‌هاي عملي و واقعي كار و عرصه‌هاي شبيه سازي شده

- استفاده از شيوه‌هاي مبتني بر مسأله برحسب مورد و با تأكيد بر پيشگيري