معرفی رشته بهداشت عمومی

معرفی رشته بهداشت عمومي

 تعريف رشته:

بهداشت عمومي شاخة اساسي علوم بهداشتي است. دانش آموختگان آن در جهت حفاظت، ارتقاء و بازسازي سلامت افراد جامعه فعاليت مي‌كنند. دانش آموختگان اين رشته بايد مجهز به مجموعه‌اي از علوم، مهارت­ها و اعتقاداتي باشند كه در جهت حفظ، توسعه و ارتقاء سلامت جامعه تلاش نمايند.

 تاريخچه:

انسان در گذر زمان با بدست آوردن تجارب مختلف در متن تمدن‌هاي گوناگون بشري به تدريج به سوي چگونگي تأمين «سلامت» و كنترل بيماري‌ها گرايش پيدا نموده است. دست آوردهاي بشري در دوره انقلاب صنعتي در مواجهه با پيدايش مسائل جديدي از قبيل: شيوع بيماري­ها، بروز اپيدمي‌هاي مختلف، پيدايش مسائل مربوط به محيط زيست و محيط كار، مهاجرت‌ها، مسائل جمعيتي و مسائل مربوط به بهداشت روان روز به روز شفاف‌تر شد و در نهايت به تدريج حيطه «پزشكي پيشگيري» از حيطه پزشكي مبتني بر درمان استقلال بيشتري يافت. پزشكي پيشگيري در مسير تكاملي خود با عنوان كلي بهداشت عمومي در حيطه‌هاي «كنترل بيماري­ها»، «مهندسي اجتماعي» و نهايتاً «بهداشت براي همه» تكامل يافت.

ستاد انقلاب فرهنگي در جلسه مورخ 27/11/61 براساس طرح تربيت كارشناس بهداشت عمومي كه توسط شاخه بهداشت گروه پزشكي ستاد انقلاب فرهنگي تهيه شده و به تائيد آن گروه رسيده بود برنامه آموزشي اين دوره را تصويب كرد. سپس در سال 1362 به تصويب مجلس رسيد و به دنبال آن پس از ابلاغ به آموزش عالي پذيرش دانشجو انجام گرفت. آخرين بازنگري در سال 1378 انجام شده است.

فلسفه (باورها):

ما معتقديم كه برخورداري از «سلامت» حق همه انسان­ها است. دانش آموختگان اين رشته بايستي با بينش «سلامت نگر»، «جامعه نگر»، «آينده نگر» و با استفاده از استراتژي‌ها و تكنولوژي مناسب، جلب مشاركت مردم در امور، همكاري­هاي بين بخشي و در نظر گرفتن عدالت اجتماعي و اصل برابري انسان­ها و با در نظر گرفتن اولويت­هاي ملي و منطقه‌اي، به ارائه خدمات موردنظر بپردازند. ما اعتقاد داريم كه خدمات بهداشتي مي‌تواند به صورت ادغام يافته ارائه شود، لذا دانش‌آموختگان اين رشته بايستي اطلاعات و توانمندي­هاي لازم را به صورت چند پيشه‌اي  كسب نمايند.

رسالت:

رسالت رشته بهداشت عمومي آموزش و تربيت نيروهاي آشنا، معتقد و عامل به مفاهيم، مباني و راهكارهاي تأمين، حفظ و ارتقاء سلامت براي جامعه - خانواده و فرد است.

چشم انداز:

فراگيرندگان ضمن تثبيت جايگاه خود در بخش بهداشت و آموزش بر اساس استانداردهاي جهاني امكان جذب در بازار كار و رفع نياز جامعه را ايجاد نمايند.

اهداف:

آموزش و تربيت نيروهايي كه:

1) با آگاهي و عملكرد همسو  با نيازهاي محيط، جامعه، خانواده و فرد و با ارزيابي و ارزشيابي عوامل خطر و مداخله و تغيير در سطح بهداشت محيط، جامعه، خانواده و فرد آشنا باشد.

2) از چگونگي اثر گذاري عوامل انساني، محيطي، اقتصادي و اجتماعي بر چگونگي تأمين، حفظ و ارتقاء سلامتي در سطوح مختلف آشنا باشند.

3) از چگونگي مداخله از طريق نيازسنجي‌ها، آموزش بهداشت، كنترل اپيدمي‌ها، مراقبت از چگونگي تغذيه و تغيير در شاخص­هاي سلامتي در سطح سلامت جامعه آگاهي داشته باشد.

نقش‌ها:

دانش‌آموختگان رشته بهداشت عمومي در حرفه آينده خود در جامعه نقش­هاي زير را برعهده خواهند داشت:

- نقش آموزشي: آموزش به افراد تحت پوشش

- نقش پژوهشي: كمك به پژوهش­هاي كاربردي(HSR) در عرصه‌هاي بهداشتي كشور

- نقش مراقبتي: شركت در برنامه‌هاي مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در سطح كل جامعه مانند مراقبت از رشد و تكامل كودكان، مراقبت از مادران باردار و... با عنايت به سطوح سه گانه پيشگيري

- نقش اجرايي: كمك به مسئولين در اجراي برنامه هاي بهداشتي نظير كنترل اپيدمي ها، شرايط اضطراري و...

شرايط موردنياز براي راه اندازي رشته:

براساس ضوابط شوراي ارزشيابي و گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي كشور.


محتوای مرتبط