شرح وظایف


نقش دانش آموختگان در برنامه آموزشی

نقش دانش آموختگان این رشته شامل نقش هاي مراقبتی، ارتباطی و آموزشی می باشد.

وظایف حرفه اي دانش آموختگان

نقش مراقبتی:

الف) شناخت و ضعیت عمومی بیمار و اقدامات مراقبتی قبل از بیهوشی:

- آگاهی از پرونده، وضعیت و سوابق پزشکی بیمار و اطلاع به متخصص بیهوشی.

- گندزدایی، سترون سازي، تمیز نمودن و نگهداري وسایل مورد نیاز بخش بیهوشی.

- برقراري ارتباط مناسب و سعی در رفع نگرانی و تشویش، تامین آسایش و راحتی، حفظ حریم خصوصی و اسرار بیمار.

- همراهی، انتقال و مراقبت از بیمار از بدو ورود بیمار به اتاق عمل.

- آمایش دستگاه­ها، تجهیزات مربوط به بیهوشی و آماده کردن لوازم، وسایل و داروهاي مورد نیاز و اطمینان یافتن از کارایی آنها و هماهنگی مربوطه با متخصص بیهوشی.

- همکاري با پزشک مربوطه در برقراري راه وریدي محیطی مطمئن و مناسب.

- همکاري با پزشک مربوطه در اتصال دستگاه­هاي مختلف پایش به بیمار.

- همکاري با پزشک مربوطه در کنترل و ثبت علائم حیاتی بیمار.

- بدون خطر و (Position) همکاري با متخصص بیهوشی در قرار دادن بیمار در وضعیت هاي مناسب متناسب با نوع عمل جراحی.

- کمک و همراهی متخصص بیهوشی در القاء بیهوشی، انجام بی حسی ناحیه اي و انجام سایر اقدامات درمانی.

ب) مراقبت از بیمار در حین بیهوشی

- مشارکت در پایش مداوم علائم حیاتی و سیستم هاي بدن بیمار و گزارش موارد غیرطبیعی به متخصص بیهوشی.

- مشارکت در کنترل و ثبت میزان جذب و دفع مایعات تحت نظارت متخصص بیهوشی.

- مشارکت در کنترل و پیشگیري از انتقال و انتشار عفونت ها حین جراحی و بیهوشی.

- مشارکت در محافظت بیمار از نظر بروز عوارض احتمالی بیهوشی.

- مشارکت و کمک به متخصصص بیهوشی در پیشگیري از آسیب هاي احتمالی به اعضاء بدن (خراش قرنیه، سوختگی با وسایل برقی، فشار وارده به اعصاب محیطی ....).

- همکاري و کمک به متخصص بیهوشی در برقراري راه هوایی مناسب توسط وسایل و لوله هاي گوناگون موجود بر حسب نیاز.

- مشارکت در ارزیابی عملکرد دستگاه­ها و تجهیزات مربوطه زیر نظر متخصص بیهوشی.

- همکاري و کمک در ثبت برگه هاي مربوط به هوشبري زیر نظر متخصص بیهوشی.

- توجه و به کارگیري نکات ایمنی در بخش بیهوشی و اتاق عمل.

ج) مراقبت از بیماران پس از بیهوشی

- کمک به متخصص بیهوشی در هوش آوري بیماران در PACU  .

- کمک در انتقال بیمار به PACU  و ارائه خدمات مراقبتی به بیماران بستري در آن

- استقرار در PACU  و کنترل و ثبت علائم حیاتی و پایش سیستم هاي مختلف بدن بیمار تا هوشیاري کامل، ثبت و گزارش موارد غیر طبیعی.

- استفاده موثر از انواع وسایل اکسیژن درمانی، رطوبت سازها و ... طبق دستور متخصص بیهوشی مشارکت در انجام روش­هاي ایزولاسیون و کنترل عفونت.

- ثبت و بایگانی گزارشات مربوط به بیماران و هزینه هاي درمانی آنها  

- مشارکت در تهیه، آماده سازي و نگهداري دستگاه­ها، تجهیزات، وسایل و سایر امکانات مور نیاز  PACU

- رعایت نکات ایمنی مربوط به تحت نظر متخصص بیهوشی

- مشارکت در اقدامات مربوط به ترخیص بیمار از PACU

د) نقش مراقبتی در سرویس درد:

- مشارکت در پذیرش آماده سازي بیمار جهت اقدامات درمانی تحت نظر متخصص بیهوشی

- مشارکت در آماده سازي و نگهداري وسایل، تجهیزات و داروها در سرویس درد تحت نظر متخصص بیهوشی

- کمک در انجام روش­هاي کنترل درد به متخصص بیهوشی

- پایش عوارض احتمالی بیماران سرویس درد و اطلاع موارد به متخصصص بیهوشی

- پایش علائم حیاتی و کفایت اکسیژناسیون و گزارش موارد.

- مشارکت و کمک در ترخیص بیمار از سرویس درد تحت نظارت متخصص بیهوشی و تحت نظر مستقیم متخصص (CPCR) همچنین دانش آموختگان هوشبري به عنوان عضو تیم احیا بیهوشی، در زمینه برقراري و اداره راه هوایی و سایر وظایف محوله ایفاي نقش می نمایند.

نقش ارتباطی:

- ارتباط با بیمار، خانواده و سایر افراد بر حسب نیاز.

- برقراري ارتباط کاري با متخصص بیهوشی، اعضاء تیم جراحی، کارکنان اتاق عمل، دانشجویان و .. .  - ارتباط و هماهنگی با واحدهاي مرتبط با اتاق عمل مانند آزمایشگاه، بانک خون، رادیولوژي، مهندسی پزشکی و ...

- ارتباط با واحد پرستاري و سیستم اداري بیمارستان.