معرفی رشته هوشبری

معرفی رشته هوشبری

یکی از رشته هاي علوم پزشکی رشته هوشبري است که دانشجویان طی دورة آموزشی با اصول جدید و روش­هاي مختلف بیهوشی، تجهیزات، وسا یل و داروهاي مربوطه آشنا می شوند و مراقبت از بیمار تحت بیهوشی عمومی و بی حسی ناحیه اي در مراحل قبل، حین و بعد از بیهوشی در اعمال جراحی اعم از عمومی، تخصصی و فوق تخصصی را فرا می گیرند. آشنایی با روش­ها و اصول مراقبتی در کنترل درد حاد و اقدامات در فوریت­هاي پزشکی و وضعیت بحرانی از دیگر برنامه هاي آموزشی دانشجویان می باشد. دانش آموختگان این رشته در مراکز آموزشی و درمانی به منظور کمک به متخصص بیهوشی تحت نظارت مستقیم پزشک متخصص بیهوشی ایفاي نقش می نمایند.

تاریخچه رشته:

منابع موجود نشان می دهد که رشته هوشبري در مقطع کاردانی در سال 1354 در شهرهاي تبریز و تهران، تأسیس و نسبت به پذیرش دانشجو به صورت غیر متمرکز اقدام گردیده است. پس از انقلاب فرهنگی در سال 1361پذیرش دانشجو از طریق کنکور سراسري و تحت عنوان کاردان هوشبري با طول دوره آموزشی 2 ساله انجام گرفته است. با توجه به پیشرفت­هاي دانش بیهوشی و توسعه تجهیزات و فن آوري و به منظور توانمندسازي دانش آموختگان رشته کاردانی هوشبري، ضرورت تربیت دانشجو در مقطع کارشناسی محسوس گردید و برنامه آموزشی دوره کارشناسی ناپیوسته هوشبري در سال 1385 تهیه و تدوین و در همان سال نیز به تصویب شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی رسیده است همچنین مقررگردید با توجه به ضرورت اصلاح شیوه هاي آموزشی رشته هوشبري، برنامه آموزشی دوره کارشناسی پیوسته نیز تهیه و تدوین گردد.

ارزش­ها و باورها:

با توجه به ارزش­هاي حاکم بر جامعه اخلاق و اعتقاد اجزاء لاینفک آموزش در رشته هوشبري می­باشند. در همین راستا دانشجویان و دانش آموختگان براي حفظ حقوق بیماران صرف نظر از سن، جنس، رنگ، نژاد، فرهنگ و مذهب آنها، ارزش قائلند و با عنایت به کرامت انسان­ها، به سلامتی جسمی، روحی و اجتماعی بیمار اهمیت می دهند. دانشجویان و دانش آموختگان با تاکید بر عدالت اجتماعی و برابري انسان­ها، با بیماران ارتباط مناسبی برقرار کرده و با در نظر گرفتن خواسته آنها و تلاش در جهت حفظ و ارتقاء سلامتی و رساندن کمترین آسیب جسمانی و عوارض داروئی براي آنان، بر اساس وظایف تعیین شده و در ارائه خدمات درمانی مطلوب، کمک می نمایند.

رسالت برنامه آموزشی در تربیت نیروي انسانی

رسالت رشته عبارت است از تربیت دانش آموختگانی که بتوانند در بخش هاي بیهوشی و بخش مراقبت هاي تحت نظارت متخصص بیهوشی از بیماران مراقبت به عمل آورند. (Post Anesthesia Care Unit (PACU)). همچنین در خدمات کنترل درد و فوریت­هاي پزشکی (از طریق برنامه هاي آموزشی و تجربیات عملی) انجام وظیفه نمایند. با تربیت این نیروها مراقبت مطلوب و اثر بخش از بیماران در مراحل قبل، حین و بعد از بیهوشی در بیماران تحت بیهوشی عمومی و بیحسی ناحیه اي، کنترل و پیشگیري از انتقال عفونت­هاي بیمارستانی، ایجاد شرایط مناسب و سرویس (PACU) روحی براي بیماران، مراقبت مطلوب از بیماران بستري در واحد مراقبتهاي پس از بیهوشی و حضور موثر در تیم احیاي قلبی، ریوي و Acute Pain Management Service (APMS) ، کنترل درد حاد مقدور خواهد بود (CPCR) .

چشم انداز برنامه آموزشی در تربیت نیروي انسانی

با توجه به توسعه و گسترش دامنه ي علوم مربوط به بیهوشی، رشته کارشناسی هوشبري با تاکید بر یادگیري فعالانه، نوآوري، کسب اطلاعات و مهارت­هاي بالینی جدید و مراقبت از بیماران به مطلوب ترین شکل ممکن به یکی از رشته هاي مطرح در جوامع علمی داخلی و خارجی (منطقه خاورمیانه) تبدیل خواهد شد که استانداردهاي بالاي مراقبتی را ارائه خواهد داد.

اهداف کلی رشته

هدف از برقراري و اجراي برنامه هوشبري تربیت دانش آموختگانی است که بتوانند:

1- در راستاي بهداشت، حفظ سلامتی و ارتقاء سطح مراقبت در حد مطلوب و رضایت مندي بیمار کوشا باشند.

2- تحت نظارت مستقیم متخصصین بیهوشی در امر بیهوش ساختن، نگهداري و هوش آوري بیماران

متخصص بیهوشی را یاري دهند.

3- تحت نظارت متخصصین بیهوشی در مراقبت مطلوب از بیماران بستري در واحد مراقبتهاي پس از مشارکت نمایند (PACU).

4- تحت نظارت متخصصین بیهوشی در مراقبت مطلوب از بیماران سرویس کنترل درد حاد مشارکت نمایند (APMS).

5- تحت نظارت متخصصین بیهوشی در فوریت­هاي پزشکی ایفاي نقش نمایند و سرویس PACU نگهداري مناسب از دستگاه­ها، تجهیزات، وسایل و داروهاي مرتبط بابخش بیهوشی درد را آموخته و در عمل به کارگیرند.

6- نکات ایمنی اتاق عمل و بیهوشی را آموخته و در عمل بکار گیرند و بر حسب نیاز به دیگران آموزش بدهند.

استراتژي هاي اجراي برنامه آموزشی

استراتژي اجرایی آموزشی، تلفیقی از استاد محوري و شاگرد محوري برحسب نوع کلاس و تعداد دانشجویان، با ویژگی هاي زیر می باشد:

- دروس تئوري و عملی و بهبود سطح مهارت­هاي دانشجویان در جهت پیشگیري ادغام و ارتقاي سلامت، بر اساس ارزش­هاي مورد انتظار جامعه

- کار در عرصه عملی با بیماران واقعی

شرایط مورد نیاز براي راه اندازي رشته:

طبق ضوابط دفتر گسترش و ارزیابی دانشگاههاي علوم پزشکی کشور می باشد.

 

 

 


محتوای مرتبط