اعضاء هیئت علمی


اعضاء هیئت علمی گروه اتاق عمل

گروه اتاق عمل

 

مدیر گروه : آقای رضوانی امین

 

:منشی گروه

 

مدرک

محل کار

نام و نام خانوادگی

 

کارشناس ارشد

دانشکده پرستاری و مامایی

مهدی رضوانی امین

 

کارشناس ارشد

دانشکده پرستاری و مامایی

زهرا پورنامدار

 

کارشناس ارشد

دانشکده پرستاری و مامایی

نازنین یوسفیان

 

کارشناس ارشد

دانشکده پرستاری و مامایی

مهشید ناظم زاده

 

کارشناس

دانشکده پرستاری و مامایی

عباسعلی ملک رئیسی

 

کارشناس

دانشکده پرستاری و مامایی

عاطفه کوچک زائی