مدیر گروه

وظايف مدير گروه

(بر اساس ماده 39 آيين نامه مديريت دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالي)

 

1- تهيه برنامه اجرائي وظايف آموزشي و پژوهشي و خدماتي ارائه شده از طريق گروه براساس خط مشي شوراي دانشكده با مشورت اعضاي گروه قبل از شروع نيمسال تحصيلي و گزارش آن به رئيس دانشكده.

2- ابلاغ برنامه‌هاي اجرائي وظايف آموزشي و پژوهشي و خدماتي هر يك از اعضاي گروه.

3- نظارت بر كليه فعاليت­هاي آموزشي و پژوهشي و خدمات گروهي.

4- تهيه جدول دروس هر نيمسال با همكاري اعضاي گروه و تسليم آن به رئيس دانشكده.

5- تجديد نظر مستمر در برنامه‌ها با توجه به آخرين پيشرفت­ها و تغييرات و تحولات و تسليم اين برنامه ها به مراجع ذيربط.

6- تشكيل و اداره جلسات شوراي گروه و ارسال گزارش كار، مصوبات، پيشنهادها و نظريات جمعي گروه به رئيس دانشكده يا آموزشكده براي هماهنگي اجرائي يا طي مراحل قانوني و ابلاغ بخشنامه‌ها و آئين نامه‌ها و مصوباتي كه رئيس دانشكده يا آموزشكده ارسال كرده است.

7- پيشنهاد نيازهاي مالي گروه به رئيس دانشكده.

8- انجام دادن كليه مكاتبات رسمي گروه و پيشنهاد تهيه لوازم، كتابها، نشريات مورد نياز گروه به رئيس دانشكده و يا آموزشكده.

9- پيشنهاد طرحهاي پژوهشي كه گروه راساً يا با همكاري گروه­هاي ديگر آماده انجام دادن آن است به رئيس دانشكده يا آموزشكده براي تصويب در شوراي پژوهشي دانشگاه.

10- ارزيابي كار سالانه اعضاي گروه و گزارش آن به رئيس دانشكده

11- نظارت بر كليه فعاليت­هاي آموزشي و پژوهشي و خدماتي در گروه.

12- ارزيابي كار سالانه اعضاي گروه و گزارش آن به رئيس دانشكده.

13- تهيه جدول دروس هر نيمسال با همكاري اعضاي گروه و تسليم آن به رئيس دانشكده.

14- تجديد نظر مستمر در برنامه‌ها با توجه به آخرين پيشرفت­ها و تغييرات و تحولات و تسليم اين برنامه‌ها به مراجع ذيربط.

15- پيشنهاد نيازهاي مالي گروه به رئيس دانشكده.

16- اظهارنظر درباره بورس­ها، فرصت­هاي مطالعاتي و ماموريت­هاي اعضاي گروه و پيشنهاد آن به رئيس دانشكده.

17- پيشنهاد استخدام اعضاي هيات علمي به رياست دانشكده.

18- هماهنگ ساختن فعاليت­هاي آموزشي و پژوهشي در رشته مربوطه.

19- نظارت بر نحوه ارائه دروس و انتخاب كتب درسي.

20- حمايت علمي از طرح­هاي پژوهشي ارزنده‌اي كه توسط اعضاي هيات علمي ارائه مي‌شود.

21- هدايت امور پژوهشي و نظارت بر حسن انجام آنها.

22- تشكيل منظم جلسات آموزشي، پژوهشي و اجرايي شوراي گروه.

23- ارائه پيشنهاد همكاري هاي علمي با ساير موسسات آموزشي يا پژوهشي داخلي و خارجي به رياست دانشكده.

24- اظهار نظر در مورد شركت اعضاي گروه در كنفرانس­هاي بين المللي سالانه (داخلي و خارجي) و پيشنهاد آن به رياست دانشكده.

25- ارائه پيشنهاد در مورد محورهاي موضوعات و اولويت­هاي تحقيقاتي در گروه.

26- يافتن راه­كارهاي مناسب جهت ايجاد ارتباط هرچه بيشتر بين گروه­هاي باليني و علوم پايه.

27- تلاش جهت ارتقاي همه جانبه اعضاي محترم هيات علمي گروه.

28- انعكاس مشكلات گروه اعم از مشكلات نيروي انساني، تجهيزاتي و مشكلات فرآيندي گروه به رئيس دانشكده.

29- شناسايي امكانات و تسهيلات درون و برون دانشگاهي و سعي در جذب آن براي ارتقاي گروه.

30- برگزاري منظم جلسات كميته‌هاي تصميم گيري در گروه.


محتوای مرتبط