معرفی گروه

گروه اتاق عمل

ماموريت گروه Mission :

شناخته شدن به عنوان بهترين مركز آموزش و تربيت رهبران حرفه اتاق عمل

دورنما vision :

-         انجام و مشاركت در پروژه هاي تحقيقاتي

-         ارتقاء و انجام بهترين عملكرد هاي بالینی  و آكادميك در حرفه اتاق عمل در همه زمينه ها

 

ارزش­ها values :

1-    پاسخگويي Accountability

2-    همكاري Collaboration

3-    صداقت Integrity

4-    برتري Excellence

5-    رهبري Leadership


محتوای مرتبط