شرح وظایف


شرح وظايف مربيان مامايي دربخش های بالینی:

مراکز بهداشتی (كنترل دوران بارداري)

1- گرفتن شرح حال و انجام معاينات فيزيكي كامل به همراه مانورهاي لئوپولد و معاينات ارزيابي لگن و معاينه پستان

2- درخواست آزمايش تشخيص حاملگي (خون، ادرار) و آزمايشات معمول حاملگي و كشت ادرار

3- بررسي كنترل سلامت مادر و جنين در هر ويزيت ( ارتفاع رحم، رشد جنين، سمع صداي قلب، كنترل علائم حياتي ، توزين و واكسيناسيون)

4- در خواست سونوگرافي (جهت تعيين سن حاملگي و بررسي سلامت جنين )

5- مشاوره دوران بارداري (تغذيه، فعاليت، آمادگي جسمي و روحي دوران بارداري ....)

6- آموزش در بهداشت و سلامت مادران در طول مراحل حاملگي طبيعي

7- تشخيص آموزش هاي لازم دوران بارداري زنان پرخطر

8- ترويج تغذيه با شير مادر در اواخر دوران بارداري

9- ترويج زايمان طبيعي و آمادگي جهت زايمان در اواخر بارداري

10- ارزيابي سلامت جنين (NST, AFD)

11- تجويز داروهاي مجاز در حاملگي (برابر با دستورالعمل هاي مربوطه)

12- تشخيص و درمان به موقع عوارض بارداري و بيماري ها در حاملگي و ارجاع مناسب در صورت نياز

بخش زايمان و بعد از زايمان:

- معاينه فيزيكي و مامايي: معاينه واژينال تشخيص موارد طبيعي و غيرطبيعي و ارجاع موارد غيرطبيعي به پزشك .

- تصميم گيري و دستور پذيرش: تشكيل پرونده، گرفتن شرح حال طبق فرم هاي مربوطه

- درخواست آزمايشات در صورت لزوم (خون، ادرار، فرن تست، نيترازين تست)

- دستور و نظارت بر انجام شيو و انما

- كنترل وضعيت مادر ( اعم از صداي قلب و ثبت انقباضات مادر، كنترل علائم حياتي ....)

- گرفتن رگ و مايع درماني وريدي و انواع تزريقات

- دارو درماني در صورت لزوم (آتروپين و اكسي توسين)

- انجام معاينات مكرر و ثبت وضعيت پيشرفت زايمان در فرم هاي مخصوص و اطلاع به پزشك در موارد اورژانس .

- تجويز داروهاي منقبض كننده در موارد لزوم (القا و تشديد) و ...

- در بيماران سزارين، تكميل پرونده و درخواست آزمايشات مورد لزوم تا سونداژ مثانه و ساير مراقبت هاي مربوطه .

- انجام مراحل مختلف زايمان با نمايش سر

- انجام بي حسي موضعي و انجام اپي زياتومي

- ترميم پارگي درجه يك، دو و ترميم اپي زياتومي در صورت لزوم

- انجام زايمان با نمايش ته در حاملگي سوم و بالاتر در مواقع اورژانس و عدم حضور متخصص

- سنجش آپكار جنين و بررسي وضعيت سلامت نوزاد و معاينه نوزاد، اعلام جنسيت و نشان دادن نوزاد به مادر

- احياي مادر و نوزاد با كمك پزشك كشيك

- انجام فوريت هاي مامايي در مراكزي كه متخصص زنان و زايمان حضور ندارند .

- حمايت روحي، رواني، عاطفي از مادر و خانواده

- حمايت و انجام زايمان در منزل با شرايط خاص

- ثبت اثر انگشت مادر، كف پاي نوزاد در پرونده، بستن دستبند نوزاد، تكميل فرم بعد از زايمان

- قرار دادن مادر در وضعيت راحت و كنترل كامل وضع عمومي مادر تا 2 ساعت بعد از زايمان (كنترل علائم حياتي، كنترل ميزان خونريزي وضعيت رحم و پرينه، كنترل مثانه و مشاهده هر گونه ترشح بعد از زايمان و گزارش هر گونه موارد غيرطبيعي به پزشك )

- آموزش به مادر در مورد مراقبت هاي بهداشتي مادر و نوزاد (مراقبت از اپي زياتومي ،مراقبت از پستان، نحوه شيردهي، واكسيناسيون، توجه به بند ناف و هرگونه موارد غيرطبيعي)

- آموزش و مشاوره روش هاي جلوگيري از بارداري (مادر و خانواده)

- رعايت كليه اخلاقيات، مقررات و قوانين حرفه اي

درمانگاه زنان:

1- نحوه گرفتن شرح حال و گزارش آن به پزشك

2- ثبت و تكميل دفاتر گزارش، فرم هاي ( آسيب شناسي، پستان ) موجود در درمانگاه زنان

3- اسميربرداري و تفسير آن

4- انجام معاينات زنان

5- تشخيص و درمان بيماري هاي شايع زنان

6- معاينه پستان و راههاي تشخيص مشكلات آن

7- تشخيص يائسگي و توصيه هاي مربوط به آن

8- بررسي و تشخيص مشكلات بلوغ

بخش زنان :

1- ارزيابي اوليه بيمار

2- بررسي نيازهاي آموزشي بيماران

3- ثبت و تكميل كاردكس، دفاتر گزارش، پرونده

4- بررسي و شناخت انواع داروهاي بخش

5- ليست آزمايشات روتين و تفسير آن

6- انجام مراحل پذيرش تا ترخيص بيمار

7- گرفتن شرح حال و بررسي پرونده بيمار

8- مراقبت هاي قبل و بعد از جراحي هاي زنان

9- انجام اقدامات مراقبتي بيماري هاي زنان بستري در بخش

10- شركت در گزارش صبحگاهي و ويزيت عمومي (راند)

بهداشت مادر و كودك و تنظيم خانواده:

1- گرفتن شرح حال

2- آموزش و مشاوره در مورد بلوغ و مسائل و مشكلات در نوجوانان

3- آموزش و مشاوره قبل و بعد از ازدواج و آمادگي براي بارداري

4- آموزش و واكسيناسيون مادر، نوزاد، شيرخوار و كودك زير شش سال

5- آموزش در مورد روش شيردهي و شروع به موقع و صحيح غذاهاي كمكي

6- آموزش رشد كودك و پايش رشد

7- آموزش و مشاوره در مورد بيماري هاي مقاربتي، ايدز، هپاتيت، سرطان ها و ناباروري

8- آموزش و مشاوره در خصوص مسائل و مشكلات جنسي و يائسگي

9- معاينه نوزاد، كودك، شيرخوار (تكامل دهان و دندان، بهداشت فردي كودك، مراقبت و بهداشت بند ناف و ....)

10- پايش رشد شيرخواران و كودكان زير شش سال شامل: توزين، اندازه گيري قد و دورسر، ثبت در نمودار منحني رشد كودك و تفسير آن

11- تشخيص و درمان بيماري هاي اسهالي طبق دستورالعمل ها و نمودارهاي آموزشي موجود

12- آموزش به مادر در خصوص عفونت هاي حاد تنفسي در جهت پيشگيري و مراقبت در منزل از كودك طبق دستوالعمل ها و نمودارهاي آموزشي موجود

13- مشاوره و آموزش در خصوص استفاده از روش هاي مختلف پيشگيري از بارداري با زوجين (اعم از مشاوره قبل و بعد از بستن لوله ها در زن و مرد، جلب مشاركت مردان)

14- درخواست سونوگرافي در صورت لزوم پيش از گذاردن IUD يا جهت بررسي وضعيت آن

15- گذاردن IUD و خارج كردن آن

16- تجويز قرص هاي ضدبارداري، كاندوم، آمپول هاي پروژستروني و ساير روش هاي پيشگيري از بارداري