اعضاء هیئت علمی

مدیر گروه:  شهین دخت نوابی ریگی

منشی گروه: راضیه عابد زاده (کارشناس مامائی)


بهداشت

مامائی

مدرک

محل کار

نام و نام خانوادگی

مدرک

محل کار

نام و نام خانوادگی

دکتری

دانشکده پرستاری و مامایی

زهرا مودی

کارشناس ارشد

دانشکده پرستاری و مامایی

شهین دخت نوابی ریگی

*

دانشجوی دکترا

فاطمه آذرکیش

کارشناس ارشد

دانشکده پرستاری و مامایی

فرنوش خجسته

کارشناس ارشد

دانشکده پرستاری و مامایی

طاهره بریری

کارشناس ارشد

دانشکده پرستاری و مامایی

آمنه صفر زاده

کارشناس ارشد

دانشکده پرستاری و مامایی

مرضیه رخش خورشید

کارشناس ارشد

دانشکده پرستاری و مامایی

سمیه خزائیان
کارشناس ارشد

دانشکده پرستاری و مامایی

زهرا پهلوان شیخی
کارشناس ارشد

دانشکده پرستاری و مامایی

مریم نوائی
دانشجوی دکتری بهداشت

دانشکده پرستاری و مامایی

سمیه خزائی

 

 


محتوای مرتبط