معرفی گروه

گروه مامايي

ماموريت گروه (Mission):

شناخته شدن به عنوان بهترين مركز آموزش و تربيت رهبران حرفه مامايي

دورنما (vision):

- انجام و مشاركت در پروژه هاي تحقيقاتي در زمينه هاي بهداشت باروري در جهت ارتقاي سلامت خانواده ها و جامعه.

- ارتقاء و انجام بهترين عملكرد هاي كلينيكي و آكادميك در حرفه مامايي در همه زمينه ها

- افزايش همكاري با ارگان­ها و سازمان هاي درگير در امر خدمات بهداشتي ائم از دولتي و خصوصي مخصوصا در بطن جامعه

- تلاش در جهت افزايش دسترسي خانواده ها به خدمات مامايي (در همه حيطه ها) فارغ التحصيلان مامايي.

ارزش­ها (values):

1- پاسخگويي (Accountability)

بدليل آنكه عملكرد ما بر ديگران در دانشكده و جامعه تاثير مي گذارد خودمان را در مقابل آنان مسئول و پاسخگو
مي دانيم.

2- همكاري (Collaboration)

ما با ساير افراد حرفه اي كار مي كنيم و از اين همكاري دو طرفه سود مي بريم.

3- صداقت (Integrity)

ما صداقت و شرافت شخصي و حرفاي را در تمامي تلاش­­هايمان رعايت مي كنيم.

4- برتري (Excellence)

ما براي آموزش با كيفيت خوب ارزش قائل هستيم و انتظار كار با كيفيت عالي از دانشجويان ، مربيان و استادان گروه را داريم.

5- رهبري (Leadership)

آموزش در گروه، evidence-based و همراه با نوآوري مي باشد تا ماماي حرفه اي را بتوانيم تربيت كنيم.

 


محتوای مرتبط