اخبار > ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎﻥ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎﯼ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﯽ ﺳﻼ ﻣــﺖ ﭼﺎﺑﻬــﺎﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 95-96
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎﻥ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎﻥ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎﯼ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﯽ ﺳﻼ ﻣــﺖ ﭼﺎﺑﻬــﺎﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 95-96

ﺯﻣﺎﻥ، ﻣﮑﺎﻥ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺍﺯ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎﻥ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎﯼ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﯽ ﺳﻼ ﻣــﺖ ﭼﺎﺑﻬــﺎﺭ  ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 95-96

ﺿﻤﻦ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻭ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺸﻤﻨﺪ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺫﯾﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿ :

ﻣﺪﺍﺭﮎ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﮑﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﯾﻞ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ :

ﺍﻟﻒ : ﻣﺪﺍﺭﮎ

- ﺍﺭﺍﺋﻪ 6 ﻗﻄﻌﻪ ﻋﮑﺲ ‏(ﺗﺒﺼﺮﻩ : ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻗﺎﯾﺎﻥ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﻭﻇﯿﻔﻪ 12 ﻗﻄﻌﻪ)

- ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﺻﻞ ﻭ ﯾﮏ ﺳﺮﯼ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻠﯿﻪ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ

- ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﺻﻞ ﻭ ﯾﮏ ﺳﺮﯼ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺎﺭﺕ ﻣﻠﯽ ‏( ﭘﺸﺖ ﻭ ﺭﻭ‏)

- ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﺻﻞ ﻭ ﯾﮏ ﺳﺮﯼ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺩﯾﭙﻠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﺪﯾﺪ

- ﮔﻮﺍﻫﯽ ﺭﯾﺰﻧﻤﺮﺍﺕ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻭ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺁﻥ ﯾﮏ ﺳﺮﯼ

- ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﺻﻞ ﻭ ﯾﮏ ﺳﺮﯼ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺩﻭﺭﻩ ﭘﯿﺶ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺍﺧﺬ ﺷﺪﻩ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎﺭﯾﺦ 31/06/95

- ﮔﻮﺍﻫﯽ ﺭﯾﺰ ﻧﻤﺮﺍﺕ ﺩﻭﺭﻩ ﭘﯿﺶ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻭ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺁﻥ ﯾﮏ ﺳﺮﯼ

- ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﻮﺍﻫﯽ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺧﺪﻣﺖ ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺖ ﻭ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻣﺪﺭﮐﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﻭﻇﯿﻔﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﮏ ﺳﺮﯼ

- ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮﺍﻥ ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﭘﯿﺶ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻗﺒﺾ

ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎﻥ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﺟﻐﺮﺍﻓﯿﺎﯼ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺧﺬ ﺗﻌﻬﺪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .

ب: ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﮑﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎﻥ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﭼﺎﺑﻬﺎﺭ :

ﺯﻣﺎﻥ : 13/11/95 ﻟﻐﺎﯾﺖ 14/11/95

ﻣﮑﺎﻥ : ﭼﺎﺑﻬﺎﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﯿﻨﯽ -ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﭼﺎﺑﻬﺎﺭ

ﺷﻤﺎﺭﻩ  ﺗﻤﺎﺱ :35323088-054

 


1395/11/11 ١٠:٥٥ News, Events, Slider ١٤٥٢١

نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

آخرین عناوین خبری
شرایط ثبت نام هنرستان بهیاری چابهار اعلام شد
اهمیت تغذیه طبیعی نوزاد
نخستین دانشجویان گروه پیراپزشکی مجتمع آموزش عالی سلامت چابهار فارغ التحصیل شدند.
روز جهانی هپاتیت گرامی باد
هفته ی ملی سلامت مردان ایرانی
اضطراب و روشهای کاهش آن
تغییر عادات منفی صحبت کردن به عادات مثبت
روش صحیح مطالعه
هفته ملی مبارزه با سرطان
انجام معاینات پزشکی دانشجویان جدید الورود مجتمع آموزش سلامت توسط پزشکان شبکه بهداشت و درمان چابهار
ثبت نام از ورودیهای جدید مجتمع آموزش عالی سلامت چابهار به روایت تصویر
آغاز سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب با شکوه اسلامی ایران مبارکباد
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎﻥ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎﯼ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﯽ ﺳﻼ ﻣــﺖ ﭼﺎﺑﻬــﺎﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 95-96
زمان اعلام اسامـي‌ پذيرفته‌‌شدگان‌ نهايي رشته‌‌هاي‌ تحصيلي مقطع كارداني گروه آموزش پزشكي در مرحلـه پذيرش صرفاً براساس سوابق تحصيلي در آزمون‌ سراسري‌
بازگشت همه به سوی اوست.
برگزاری مراسم روز دانشجو در مجتمع آموزش عالی سلامت چابهار به روایت تصویر
پیام تبریک معاون آموزش دانشگاه به مناسبت روز دانشجو
قابل توجه کلیه پذیرفته شدگان مرحله اول رشته تکنسین سلامت دهان مجتمع آموزش عالی سلامت چابهار سال تحصیلی 1395
بازاچه خیریه غذاهای بومی محلی در مجتمع اموزش عالی سلامت چابهار
گزارش تصویری از روند مصاحبه دانشجویان جدیدالورود مجتمع آموزش عالی سلامت چابهار