اخبار > ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎﻥ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎﯼ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﯽ ﺳﻼ ﻣــﺖ ﭼﺎﺑﻬــﺎﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 95-96



ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎﻥ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ




ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎﻥ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎﯼ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﯽ ﺳﻼ ﻣــﺖ ﭼﺎﺑﻬــﺎﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 95-96

ﺯﻣﺎﻥ، ﻣﮑﺎﻥ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺍﺯ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎﻥ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎﯼ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﯽ ﺳﻼ ﻣــﺖ ﭼﺎﺑﻬــﺎﺭ  ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 95-96

ﺿﻤﻦ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻭ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺸﻤﻨﺪ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺫﯾﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿ :

ﻣﺪﺍﺭﮎ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﮑﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﯾﻞ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ :

ﺍﻟﻒ : ﻣﺪﺍﺭﮎ

- ﺍﺭﺍﺋﻪ 6 ﻗﻄﻌﻪ ﻋﮑﺲ ‏(ﺗﺒﺼﺮﻩ : ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻗﺎﯾﺎﻥ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﻭﻇﯿﻔﻪ 12 ﻗﻄﻌﻪ)

- ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﺻﻞ ﻭ ﯾﮏ ﺳﺮﯼ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻠﯿﻪ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ

- ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﺻﻞ ﻭ ﯾﮏ ﺳﺮﯼ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺎﺭﺕ ﻣﻠﯽ ‏( ﭘﺸﺖ ﻭ ﺭﻭ‏)

- ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﺻﻞ ﻭ ﯾﮏ ﺳﺮﯼ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺩﯾﭙﻠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﺪﯾﺪ

- ﮔﻮﺍﻫﯽ ﺭﯾﺰﻧﻤﺮﺍﺕ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻭ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺁﻥ ﯾﮏ ﺳﺮﯼ

- ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﺻﻞ ﻭ ﯾﮏ ﺳﺮﯼ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺩﻭﺭﻩ ﭘﯿﺶ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺍﺧﺬ ﺷﺪﻩ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎﺭﯾﺦ 31/06/95

- ﮔﻮﺍﻫﯽ ﺭﯾﺰ ﻧﻤﺮﺍﺕ ﺩﻭﺭﻩ ﭘﯿﺶ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻭ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺁﻥ ﯾﮏ ﺳﺮﯼ

- ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﻮﺍﻫﯽ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺧﺪﻣﺖ ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺖ ﻭ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻣﺪﺭﮐﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﻭﻇﯿﻔﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﮏ ﺳﺮﯼ

- ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮﺍﻥ ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﭘﯿﺶ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻗﺒﺾ

ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎﻥ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﺟﻐﺮﺍﻓﯿﺎﯼ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺧﺬ ﺗﻌﻬﺪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .

ب: ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﮑﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎﻥ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﭼﺎﺑﻬﺎﺭ :

ﺯﻣﺎﻥ : 13/11/95 ﻟﻐﺎﯾﺖ 14/11/95

ﻣﮑﺎﻥ : ﭼﺎﺑﻬﺎﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﯿﻨﯽ -ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﭼﺎﺑﻬﺎﺭ

ﺷﻤﺎﺭﻩ  ﺗﻤﺎﺱ :35323088-054

 


1395/11/11 ١٠:٥٥ News, Events, Slider ١٤٥٢١

نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 






نمایش خبر

زمان، مکان و مدارک مصاحبه پذیرفته شدگان رشته تکنسین سلامت دهان
اعلام نتایج نهایی پذیرفته شدگان آزمون بهیاری سال 96
تاریخ، مکان و مدارک مورد نیاز مصاحبه رشته تکنسین سلامت دهان
قابل توجه پذیرفته شدگان رشته های مجتمع آموزش عالی سلامت چابهار در سال 96
شعار و عناوین روزهای هفته ملی سلامت روان اعلام شد
زمان و مکان برگزاری آزمون پذیرش دانش آموز رشته بهیاری در هنرستان بهیاری چابهار
شرایط ثبت نام هنرستان بهیاری چابهار اعلام شد
اهمیت تغذیه طبیعی نوزاد
نخستین دانشجویان گروه پیراپزشکی مجتمع آموزش عالی سلامت چابهار فارغ التحصیل شدند.
روز جهانی هپاتیت گرامی باد
هفته ی ملی سلامت مردان ایرانی
اضطراب و روشهای کاهش آن
تغییر عادات منفی صحبت کردن به عادات مثبت
روش صحیح مطالعه
هفته ملی مبارزه با سرطان
انجام معاینات پزشکی دانشجویان جدید الورود مجتمع آموزش سلامت توسط پزشکان شبکه بهداشت و درمان چابهار
ثبت نام از ورودیهای جدید مجتمع آموزش عالی سلامت چابهار به روایت تصویر
آغاز سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب با شکوه اسلامی ایران مبارکباد
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎﻥ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎﯼ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﯽ ﺳﻼ ﻣــﺖ ﭼﺎﺑﻬــﺎﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 95-96
زمان اعلام اسامـي‌ پذيرفته‌‌شدگان‌ نهايي رشته‌‌هاي‌ تحصيلي مقطع كارداني گروه آموزش پزشكي در مرحلـه پذيرش صرفاً براساس سوابق تحصيلي در آزمون‌ سراسري‌

محتوای مرتبط

 اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور (خبر)
 زمان، مکان و مدارک مصاحبه پذیرفته شدگان رشته تکنسین سلامت دهان (خبر)
 قابل توجه پذیرفته شدگان رشته های مجتمع آموزش عالی سلامت چابهار در سال 96 (خبر)
 زمان و مکان برگزاری آزمون پذیرش دانش آموز رشته بهیاری در هنرستان بهیاری چابهار (خبر)
 نخستین دانشجویان گروه پیراپزشکی مجتمع آموزش عالی سلامت چابهار فارغ التحصیل شدند. (خبر)
 زمان اعلام اسامـي‌ پذيرفته‌‌شدگان‌ نهايي رشته‌‌هاي‌ تحصيلي مقطع كارداني گروه آموزش پزشكي در مرحلـه پذيرش صرفاً براساس سوابق تحصيلي در آزمون‌ سراسري‌ (خبر)
 مدارک، مکان و زمان ثبت نام مرحله اول از قبول شدگان مجتمع آموزش عالی سلامت چابهار (خبر)
 تبریک به پذیرفته شدگان مرحله اول در مجتمع اموزش عالی سلامت چابهار (خبر)
 نحوه و تاریخ انتشار فهرست اسامی معرفی شدگان رشته های تحصیلی نیمه متمرکز آزمون سراسری 95 (خبر)
 گزارش تصویری از روند ثبت نام دانشجویان جدید الورود مجتمع آموزش عالی سلامت (خبر)
 فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات (خبر)